fredag 18. november 2011

Ettertanke

Jeg fikk møte på rektorsamling på fylkesnivå, hvor jeg fikk kjøre en miniundersøkelse på status IKT i kulturskolesystemet. Spørreskjema var anonymt og omhandlet bruk av IKT administrativt og pedagogisk. Jeg holdt en liten innledning med tanker fra Lillestrøm-konferansen og refleksjoner om at kulturskolen sover litt i timen. Mistankene ble bekreftet,det er lite bruk og utvikling på området i skoleslaget .Kulturskolens mål er å bli et ressurssenter i lokalsamfunnet og i forhold til skolene.Da må vi på banen i forhold til IKT.
Tilbake på egen skole synes jeg vi er i ferd med å ta noen grep på dette, vi har fått til en del i høst, vi er faktisk i "moderat digital utvikling". Det viktigste er å bli en del av kommunenes IKT-plan og satsning, det genererer maskiner og programvare.I dag var en vellykket kursdag med komponering (Sibelius-program) Vi har også fått en ide for å avhjelpe vikarsituasjonen; lage et pc-rom med programvare med generell musikkteri, samspill m.m. Slik at vi om nødvendig kan undervise små grupper og flytte på lærere på en ny måte. Eleven blir da mer et felles ansvar-og det blir ikke mesterlæring konsekvent .Et klokt hode? har sagt:-"Farlig å holde skolen uendret,men samfunnet rundt endres."-også Kulturskolen!

tirsdag 15. november 2011

Inspirasjon fra lillestrøm

Skolelederkonferansen i Lillestrøm: Skolen i digital utvikling var en lærerik opplevelse. Det var flotte foredrag og forelesere.Da evalueringsskjema skulle inn var det 5 og 6 i terningkastene over nesten hele linja.
Det var mye å velge mellom.En liten kort omtale om de forskjellige valgfrie foredragene kommer her:

1.Å skape fremtidens skole i en teknologisk virkelighet-muligheter og utfordringer.Foredraget handlet om Nodahl Grieg vgs.i Bergen.Skolen var bare et år gammel og Ikt var integrert på alle nivå,den digitale skolen.Skolen betegnet seg som transperent i dobbel forstand.D.v.s.den inneholder mye glassdelinger av rom,symbol på innsyn og åpenhet.I tillegg var den transperent mot verden ,det digitale verdenssamfunn.Hovedbudskapet var at PC har endret det pedagogiske grunnfjellet .De bygget sin filosofi på teori om Den lærende organisasjon(P.Senger)Vi fikk høre om hvordan alt ble organisert og hvordan alle skolen satsningsområder ble utviklet via den digitale satsningen.Det innebar samskriving og gruppedeling,felles lærerwiki for refleksjon,åpenhet i evalueringsprosesser.
2.Kunnskaping og skoleledelse i web.2.0.
Dette fordraget var verre å holde tråden i. Det ble en innføring i de utallige mulighetene i den digitale skolen.en meget entusiastisk foreleser som ville mye på kort tid,med det resultat at jeg husker minst.Det var mange henvisninger til nettsteder,Skypeskole m.m.
3.Digital kompetanse på skolen,et lederspørsmål.
Undertittelen var ledelse og organisering,nøkkelen til suksess.Dette var et imponerende fordrag om arbeidet i Drammen kommune.En kasismatisk ,dyktig leder som har fått politikere til å bevilge det skolen trenger for å bygge opp masinparken og kompetanseheveing av alle lærere.
4.Digitale verktøy eller pedagogikk,kan vi velge?
Ut fra foredraget ble konklusjonen nei-vi kan ikke velge.Det må være ja takk,begge deler.Det ble vist til eksempler fra skolehverdagen og leseopplæring,derunder vurdering av opptak.

Det var flere gode fellesfordrag-et om juks,klipp og lim på Facebook-morsomt og interessant
Det jeg likte best var: Bare oss i mellom ,sånn helt offentlig.Det var en energibunt av en forleser som var innom mange ting. En del tankevekkende info om supermodel.no-digitale papirdukker,hensikten er å bygge garderobe gjennom kjøp på mobil.positivt ordi det er en jenteaktivitet på nett,negativt p.g.a. kostnader og kvinnekroppsyn,barn som forbrukere.
Foreleser var opptatt av "kritisk hånteringskompetanse".
Forskning viser at norsk ungdom er søkere i større grad enn andre nordiske ungdommer på skadelig brukegeneret innhold som hat,selvmord,rasisme,selvskading,vold,anoreksi m.m.Grunnen til dette vites ikke...
Da kan vi lure på hvorfor? Har vi det så godt at vi må oppsøke en form for spenning?
Mange ungdommer legger ut negativ selvpresentasjon gjennom sosiale medier(.ref.forrige innlegg på bloggen.)
De blir den identiteten de legger ut på nett.
NB-Dette ble mine betraktninger ,jeg har ikke henvist til forlesere som kilde,bare tatt tak i noen innspill som festet seg ,sånn flyktig.Alt ligger sikkert ute på nett etter konferansen.

tirsdag 1. november 2011

Tre perspektiv og ansvar

Jeg leser og lærer. Boka: Skolen i digital utvikling,- av Ola Erstad burde jeg kanskje ha lest først. Jeg får stadig aha-opplevelser. Jeg er opptatt av den tredelingen han presenterer.å lære gjennom, med og om mediene .Dette er et trehodet "troll" som må utfylle hverandre og virke sammen.
Det er et perspektiv jeg ofte tenker på: -Det har ofte vært skolen sitt lodd å sette søkelys på etikk og det er nødvendig særlig i forhold til sosiale medier og bruken av de. Det er noen som trenger å bli "beskyttet" mot seg selv,det er ikke alt det er lurt å legge ut på nett. Det blir færre skiller mellom skole og utenfor skoleaktiviteter, mellom skole og privat, begge veier. Hvordan skal skolen forholde seg til dette? Til informasjon en kanskje ikke vil ha? Eller som må utløse en reaksjon? Hvor stopper skolens ansvar? Noen meninger om det?

søndag 23. oktober 2011

Intensjoner og virkelighet

Jeg har vært hos skolefaglig ansvarlig kommunen. Der fikk jeg en oppdatering av status i egen kommune,samt tips om ressurspersoner som er veivisere i grunnskolen.
Kulturskolen har i løpet av denne høsten kommet inn i den kommunale ordningen i forhold til maskiner og opplæring. Det betyr også at vi kommer med på fellessiden for skolene og kan legge ut informasjon på lik linje med grunnskolen. Videre har jeg fått lov å komme på rektormøte i fylket for å kartlegge bruken av IKT i kulturskolene. Det skal bli spennende å se hva som er gode intensjoner og hva som er reell undervisning og praksis. Hvordan IKT brukes i den praktiske hverdag både i forhold til adminstrasjon og undervisning. I tillegg har jeg vært heldig og får reise på konferansen "Skolen i digital utvikling" i november. Det har skjedd mye positivt på kort tid.

Etter høstferien har vi hatt diskusjoner på arbeidsrommet omkring IKT i kulturskolen og begrepet mesterlæring. Det er bare å slå fast at instrumentallærere ikke bruker IKT i sin undervisning pr.i dag.Vi skal ha et kurs i komposisjon i november og det er første gang vi får et slik opplæringstilbud.
Som kommentar til tidligere innlegg/kommentarer er det klart at det er tusen muligheter til å bruke IKT i forhold til kunstfagene.Jeg var opptatt av hvorfor tradisjonen mesterlæring står så sterkt og hvorfor det er vanskelig å få IKT til å bli en del av hverdagen.Jeg føler meg som et "ekorn"-prøver å samle informasjon og leser pensum. Jeg klarer kanskje å se linjene tydligere etterhvert og komme med noen mer meningsfylte innlegg.

torsdag 6. oktober 2011

Endring

....gå inn i din tid..(Nordahl Grieg)
Jeg gjør meg mange tanker etterhvert som jeg leser. Tradisjonelt har kulturskolen vært preget av mesterlæring. Den utøvende lærer og demonstrasjonsundervisning står sentralt, likeledes veiledning av elev og elevenes egenlæring.
"Gjennom lærerens veiledning og gjennom bruk av ulike artefakter som instrument, noter,cd-plater og fortellinger fra yrkeslivet." (Hauge,Lund,Vestøl 2007:Undervisning i endring s.111)
Og pc! Hvordan blir møte mellom tradisjonell mesterlæring og den digitale livsverden?
Musikk kan være et eksempel på teknologiopplæring "nedenfra"-som utdanningssystemet i liten grad fanger opp. Barn og unge som forbrukere og konsumenter laster ned og nyttiggjør seg musikk som utgjør en stor del av deres livsverden.
"Denne generasjonens bruk av de digitale ressursene ser ut til å gi mange unge ferdigheter og kompetanse som i liten grad er knyttet til læringsmål i skolen,og som blant annet derfor kanskje ikke blir så godt forstått"(Hauge,Lund,Vestøl 2007;Undervisning i endring s,144) Kanskje det er en grunn til at de digitale ferdighetene i mindre grad er fremtredende i kulturskolesystemet og at lærerstaben fortsetter i samme mesterlæringmønster? Hva tenker dere? Jeg tenker videre..fortsettelse følger...

mandag 26. september 2011

IKT og Kulturskole

Jeg har skummet igjennom hovedboka: Skoleutvikling og digitale medier.(Erstad og Hauge 2011)
Jeg begynner å danne meg et bilde av stoffet. Det er mange tanker som rører seg. De siste syv årene har jeg jobbet i kulturskolesystemet hvor satsningen på IKT ikke samsvarer med grunnskolen.Vi forholder oss til en Rammeplen og ikke Kunnskapsløftet. Vi har derfor ikke utviklet oss på dette området på samme måte som grunnskolen. Jeg kjenner veldig på at jeg henger etter på dette feltet, så kunnskapsgrunnlaget må oppdateres i en fart! Det er en nødvendighet for meg  å opparbeide et teorigrunnlag og gå på skolebesøk for å se mer på praksisen  i skolehverdagen i vår kommune.
Angsten min kommer til uttrykk gjennom:
"TPACK-modellen setter fokus på lærenes nødvendige kompetanse for å undervise i det 21.århundre"(Erstad og Hauge 2011 s.216) Jeg ble veldig fokusert på tredelingen mellom fagkunnskap.pedagogikk og teknologi.
Det vil jo på en måte si at jeg må erverve meg mer kompetanse på dette feltet eller så er jeg uegnet i fremtidens skole? Er jeg det? Den følelsen sliter jeg med.Jeg er enig frem til et visst punkt.Jeg vil hevde at det er møte mellom lærer og elev som alltid er det viktigste.Min relasjon til eleven, hvor jeg møter blikket og ikke via pc. Alikevel er jeg selvfølgelig enig at digitale verktøy skaper uante og spennende muligheter for læring.Jeg er ingen bremsekloss, men mangler den delen av modellen i TPACK-som omhandler teknologien og opplæring.Det går igjen i pensum at det er nøkkelen for at IKT blir et redskap. Den dagen du kan det og du ser hensikten,-så bruker du det!. Da er det bare å gi seg i kast med å tette hull og prøve å komme seg opp på grunnskolenivået, siden jeg vil tilbake dit.
At kulturskolen er svakere på dette feltet tror jeg henger sammen med dette:
"Det er en utfordring å finne ut av år bruk av teknologi kan være et positivt bidrag for undervisning og læring i faget og når det er mindre hensiktsmessig"(Erstad og Hauge 2011 s.216)
Det tar jeg som en utfordring til neste blogg. Jeg vil finne ut hva som er hensiktsmessig ved egen skole og hvordan jeg kan være med på å fremme digital kompetanse og utvikling ved skolen i forhold til kunstfagene? Hvordan kan vi nyttiggjøre oss dette nye læringsrommet?

tirsdag 20. september 2011

Min nye blogg-verden

Denne bloggen er opprettet i forbindelse med Master i skoleledelse.Bloggen vil være en del av eksamen i denne Mondul 7: IKT i administrasjon,pedagogikk og utvikling.
Da er det bare å prøve seg frem i ukjent landskap, det blir en bratt læringskurve eller katastrofe! Jeg kommer tilbake med litt forhåpentligvis ok innlegg og bidrag etterhvert som jeg blir kjent med denne nye typen læringsarena for meg.