søndag 23. oktober 2011

Intensjoner og virkelighet

Jeg har vært hos skolefaglig ansvarlig kommunen. Der fikk jeg en oppdatering av status i egen kommune,samt tips om ressurspersoner som er veivisere i grunnskolen.
Kulturskolen har i løpet av denne høsten kommet inn i den kommunale ordningen i forhold til maskiner og opplæring. Det betyr også at vi kommer med på fellessiden for skolene og kan legge ut informasjon på lik linje med grunnskolen. Videre har jeg fått lov å komme på rektormøte i fylket for å kartlegge bruken av IKT i kulturskolene. Det skal bli spennende å se hva som er gode intensjoner og hva som er reell undervisning og praksis. Hvordan IKT brukes i den praktiske hverdag både i forhold til adminstrasjon og undervisning. I tillegg har jeg vært heldig og får reise på konferansen "Skolen i digital utvikling" i november. Det har skjedd mye positivt på kort tid.

Etter høstferien har vi hatt diskusjoner på arbeidsrommet omkring IKT i kulturskolen og begrepet mesterlæring. Det er bare å slå fast at instrumentallærere ikke bruker IKT i sin undervisning pr.i dag.Vi skal ha et kurs i komposisjon i november og det er første gang vi får et slik opplæringstilbud.
Som kommentar til tidligere innlegg/kommentarer er det klart at det er tusen muligheter til å bruke IKT i forhold til kunstfagene.Jeg var opptatt av hvorfor tradisjonen mesterlæring står så sterkt og hvorfor det er vanskelig å få IKT til å bli en del av hverdagen.Jeg føler meg som et "ekorn"-prøver å samle informasjon og leser pensum. Jeg klarer kanskje å se linjene tydligere etterhvert og komme med noen mer meningsfylte innlegg.

torsdag 6. oktober 2011

Endring

....gå inn i din tid..(Nordahl Grieg)
Jeg gjør meg mange tanker etterhvert som jeg leser. Tradisjonelt har kulturskolen vært preget av mesterlæring. Den utøvende lærer og demonstrasjonsundervisning står sentralt, likeledes veiledning av elev og elevenes egenlæring.
"Gjennom lærerens veiledning og gjennom bruk av ulike artefakter som instrument, noter,cd-plater og fortellinger fra yrkeslivet." (Hauge,Lund,Vestøl 2007:Undervisning i endring s.111)
Og pc! Hvordan blir møte mellom tradisjonell mesterlæring og den digitale livsverden?
Musikk kan være et eksempel på teknologiopplæring "nedenfra"-som utdanningssystemet i liten grad fanger opp. Barn og unge som forbrukere og konsumenter laster ned og nyttiggjør seg musikk som utgjør en stor del av deres livsverden.
"Denne generasjonens bruk av de digitale ressursene ser ut til å gi mange unge ferdigheter og kompetanse som i liten grad er knyttet til læringsmål i skolen,og som blant annet derfor kanskje ikke blir så godt forstått"(Hauge,Lund,Vestøl 2007;Undervisning i endring s,144) Kanskje det er en grunn til at de digitale ferdighetene i mindre grad er fremtredende i kulturskolesystemet og at lærerstaben fortsetter i samme mesterlæringmønster? Hva tenker dere? Jeg tenker videre..fortsettelse følger...